Algemene voorwaarden


WebwinkelKeur Webwinkel KeurmerkAlgemene Voorwaarden Voordeligehairextensions.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN VOORDELIGEHAIREXTENSIONS.NL VERSIE 01-2020Voor het downloaden van onze algemene voorwaarden klik hier.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Bescherming persoonsgegevens
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Imagine hair extensions
Handelsnaam: Voordeligehairextensions.nl
Vestigingsadres: Heerbaan 228, Millingen aan de Rijn, Nederland
Distributiecentrum Nederland: Nederland
Telefoonnummer Nederland: +31 (0) 85 060 42 47 op werkdagen tussen 14:00 en 00:00 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 76731944
VAT-nummer (BTW): 102435649

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. In verband met afwijkende kleurinstellingen per monitor kunnen de kleuren iets afwijken.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Indien consument gebruik maakt van het recht op ontbinding c.q. herroeping dan dient consument het product uiterlijk 14 dagen na het besluit tot herroeping te retourneren.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Hierbij dient in acht te worden genomen dat het product weder kan worden verkocht door de ondernemer. Het herroepingsrecht is een zichttermijn, geen probeertermijn.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening. De consument wordt geadviseerd de retourzending aangetekend met handtekening voor onntvangst te verzenden, omdat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet (juist) aankomen van de retourzending. De kosten van het aangetekend verzenden via PostNL bedragen voor de consument € 8,60.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de retourzending, terugbetalen.
3. Om eventuele fraude met terugbetaling te voorkomen dient het rekeningnummer (IBAN) dat consument opgeeft voor terugbetaling gelijk te zijn aan het rekeningnummer (IBAN) waarvan de betaling is gedaan.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht


1.
De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

d. die geverfd, behandeld, beschadigd of gebruikt zijn;

e. die niet geschikt zijn voor wederverkoop in verband met hygiëne.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen zullen uitsluitend per kalenderjaar plaatsvinden, of tenzij de markt daar aanleiding toe geeft.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Op de kwaliteit van de 100% real human remy hairextensions verleent ondernemer 30 dagen garantie, ingaand op de dag van ontvangst van uw bestelling. De garantie is uitsluitend van toepassing wanneer de hairextensions door een professional gezet zijn. Consument dient dit te kunnen aantonen.
3. De garantie vervalt wanneer de 100% real human remy hairextensions geverfd, behandeld, beschadigd of slecht verzorgd zijn. De consument dient na toekenning van de garantie de extensions binnen 7 dagen retour te sturen.
4. Ondernemer kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het onjuist aanbrengen van de hairextensions en/of weaves/haarmatten. 
5.
In het geval van garantie zal de ondernemer zorg dragen voor een vervangend product waarvan de maximale waarde gelijk is aan het aankoopbedrag.
6. Op elektrische apparaten verleent ondernemer 2 kalenderjaren garantie, ingaand na de dag van ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Hierbij zal ondernemer de bestellingen aangetekend versturen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Overmacht

1. Ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, natuurrampen, terroristische aanslagen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. 

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de producten via iDEAL, Bancontact / Mister CashSOFORT BankingPayPal, Credit Card of bankoverschrijving.
2. Bestellingen worden pas verwerkt nadat de betaling bij de ondernemer is verwerkt.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In het geval van vermoeden van fraude en/of oplichting behoudt de ondernemer zich het recht voor om bestellingen te allen tijde te annuleren.
5. Indien ondernemer vermoeden van fraude en/of oplichting heeft (hieronder valt ook het misbruiken van kortingscodes) en er is reeds een betaling door consument verricht, dan zal deze binnen 14 dagen worden terugbetaald met inhouding van € 15,00 administratiekosten.

 

Artikel 14 - Bescherming persoonsgegevens

1. Alle gegevens van de consument worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op de beveiligde server van de ondernemer. Ondernemer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
2. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en de privacy van de consument ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
3. Alle gegevens van de consument, inclusief het creditcardnummer, worden beveiligd met SSL. Het creditcardnummer wordt bovendien maar eenmalig gebruikt voor betaling van de order van consument en niet verder opgeslagen. Ondernemer kan de gegevens van de consument daarom niet nog een tweede maal kunnen gebruiken.
4. De door de consument verstrekte gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het verwerken van een bestelling en, voor zover de consument daar toestemming voor heeft gegeven, de nieuwsbrief. Gegevens zullen niet aan andere partijen worden doorgespeeld, tenzij de autoriteiten de ondernemer daartoe verplichten.

  

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard heeft de consument de mogelijkheid het product om te ruilen voor een gelijkwaardig exemplaar. Een vergoeding van het aankoopbedrag in geld is niet mogelijk na 14 dagen na ontvangst van de bestelling of indien artikel 8.2 a tot en met artikel 8.2.e van toepassing is.5.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument per 15 februari 2016 de mogelijkheid om zijn klacht te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit Europees ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Om een klacht in te kunnen dienen bij het Europees ODR platform dient de consument in de Europese Unie woonachtig te zijn. Tevens mag de klacht niet nog elders in behandeling zijn.

 

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hier valt onder andere de vanaf 13 juni 2014 aangepaste Wet koop op afstand onder.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de omstandigheden daar aanleiding voor geven. De algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 • Prijsvechter
 • Niet goed geld terug
 • Gratis retour
 • Veilig betalen
 • Donateur van KiKa